Niedziela, 27 maja 2018. Imieniny Amandy, Jana, Juliana

Zmiany w rejestrach bezpłatne dla firm działających przy ulicach o zmienionych nazwach

2017-08-31 08:27:27 (ost. akt: 2017-08-31 08:57:55)

Autor zdjęcia: Andrzej Grabowski

Nazwy ulic w Bartoszycach jeszcze się nie zmieniły a internauci już informują, że za wpisy do niektórych rejestrów przyjdzie im płacić. Wczoraj wyjaśnialiśmy to w Ministerstwie Sprawiedliwości. Okazuje się, że internauta uzyskał nieprawdziwe informacje.

Jeden z internautów prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki jawnej, której jest wspólnikiem z siedzibą przy ulicy Karola Marksa w Bartoszycach, w związku ze zmianą patrona tej ulicy postanowił zapytać w Krajowym Rejestrze Sądowym czy zmiana w tym rejestrze będzie go coś kosztować.

Twierdził, że uzyskał odpowiedź, że koszt zmiany wpisu w rejestrze to 350 złotych. Jak twierdzi internauta, poinformował rozmówcę o tym, że zmiana nazwy ulicy jest następstwem wprowadzonej w życie "ustawy dekomunizacyjnej".

Postanowiliśmy sprawdzić to w Ministerstwie Sprawiedliwości. Skontaktowaliśmy się i telefonicznie i mailem z biurem prasowym. W mailu i rozmowie telefonicznej opisaliśmy sytuację oraz wyraziliśmy prośbę następującej treści: "W związku z tym proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy wpisy w KRS są płatne, jeśli zmiana ma dotyczyć wyłącznie adresu podmiotu wpisanego do KRS a zmiana adresu jest następstwem obowiązywania ustawy?"

Milena Domachowska - Główny Specjalista Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji z Biuro Ministra Sprawiedliwości odpowiedziała początkowo "nie na temat", bo przysłała obszerne wyjaśnienia związane z... księgami wieczystymi. Publikujemy je poniżej jako informacje warte upublicznienia.

Po kolejnym mailu z prośbą o "jednoznaczną odpowiedź" uzyskaliśmy taką:

"Szanowny Panie Redaktorze,

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy ("ustawy dekomunizacyjnej" - przyp. red.) pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zgodnie zaś z ust. 2 ww. przepisu zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Z poważaniem,

MILENA DOMACHOWSKA
Główny Specjalista
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji"


Okazało się zatem, że wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym po pierwsze - nie muszą być zmieniane a po drugie - w przypadku zmiany nazwy ulicy wynikającej z "ustawy dekomunizacyjnej" są dokonywane bezpłatnie.

A jak jest w przypadku ksiąg wieczystych? Oto pełna odpowiedź jaką uzyskaliśmy z Ministerstwa Sprawiedliwości.

1. Przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. tj. z 2017r. poz. 1007) nie nakładają na obywateli bezpośredniego obowiązku dokonania zmian oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej, w związku ze zmianą nazewnictwa ulic i placów nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste. Powyższa powinność (dokonania stosownej zmiany w księdze wieczystej) może natomiast wynikać z ogólnej zasady, w myśl której wpisy ujawnione w księdze wieczystej powinny być aktualne.

Ewentualny brak ujawnienia przedmiotowej informacji w księdze wieczystej (zmiany nazwy ulicy), co do zasady nie powinien wpłynąć na zmniejszenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Informacje zawarte w Dziale I-O księgi wieczystej nie tworzą bowiem stanu prawnego nieruchomości - na co także zwracał uwagę Sąd Najwyższy wskazując, że dane faktyczne dotyczące oznaczenia nieruchomości (w tym nazwa ulicy) nie tworzą stanu prawnego nieruchomości i z tego też powodu wpis w dziale I-O księgi wieczystej nie jest objęty rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych z art. 5 ustawy z o księgach wieczystych i hipotece.

2. W związku z powyższym, przepisy regulujące system ksiąg wieczystych nie przewidują czasu, w którym obywatel (właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty) musi ujawnić zmiany dotyczące oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej. W przypadku braku ujawnienia przedmiotowej zmiany w księdze wieczystej, przepisy te nie przewidują także żadnych sankcji dla obywateli (takich jak np. w przypadku braku ujawnienia nowego właściciela w księdze wieczystej – por art. 36 ust. 4 omawianej ustawy).

3. Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2016 poz. 744) pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zgodnie z ust. 2 ww. przepisu zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Dodatkowo wyjaśniam, że każda zmiana dotycząca oznaczenia nieruchomości, a więc także wynikająca ze zmiany nazw ulic, może zostać ujawniona w księgach wieczystych w dwojaki sposób.

Po pierwsze, zmianę wpisów w dziale I-O księgi wieczystej mogą zainicjować sami właściciele nieruchomości (uprawnieni), dla których prowadzone są księgi wieczyste. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje - na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika - sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.

Powyższy proces wiązać się jednak będzie z koniecznością podjęcia przez właścicieli określonych działań.

Wskazać bowiem należy, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości. Natomiast stosownie do § 78 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym dane dotyczące nieruchomości gruntowych i budynkowych wpisuje się w księdze wieczystej na podstawie wypisu z rejestru gruntów, wypisu z rejestru budynków lub wypisu z kartoteki budynków, a także wyrysu z mapy ewidencyjnej, sporządzonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Stosownie do § 79 cyt. wyżej rozporządzenia lokal będący przedmiotem odrębnej własności oznacza się na podstawie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu, a także wypisu z rejestru gruntów, wypisu z rejestru lokali lub wypisu z kartoteki lokali.

Powyższe powoduje, że osoba, która będzie chciała samodzielnie zainicjować postępowanie sądowe w celu sprostowania oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej będzie musiała w pierwszej kolejności wystąpić do właściwego starosty (prezydenta miasta) prowadzącego ewidencję gruntów i budynków o wydanie niezbędnego dokumentu ewidencyjnego, a następnie wystąpić z wnioskiem wieczystoksięgowym o wpis takiej zmiany do księgi wieczystej (postępowanie sądowe o wpis do księgi wieczystej przedmiotowej zmiany jest wolne od opłat sądowych – art. 5 ust 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej).

Drugim sposobem ujawnienia powyższej zmiany w księdze wieczystej jest jej dokonanie przez sąd wieczystoksięgowy z urzędu. Podkreślić bowiem należy, że zgodnie z art. 6268 § 1 K.p.c. wpis dokonywany jest jedynie na wniosek i w jego granicach, chyba że przepis szczególny przewiduje dokonanie wpisu z urzędu.

Zgodnie natomiast z art. 27 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, sprostowanie, o którym mowa w ust. 1 (oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej), może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości. Stosownie do ust. 3 cyt. przepisu, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to niezbędne - także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości.

Dodać przy tym także należy, że informacja o nazwie ulicy stanowi daną ewidencyjną ujawnianą w ewidencji gruntów i budynków (§ 60 ust. 1 pkt 11c, § 63 ust. 1 pkt 18c § 70 ust. 1 pkt 9c rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz. U. tj. z 2016r. poz. 1064 ).

Powyższe powoduje natomiast, że w przypadku zmiany takich danych w ewidencji gruntów i budynków (a taka nastąpi po zmianie nazwy ulic), organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków będzie zobowiązany zawiadomić o tym fakcie właściwy sąd wieczystoksięgowy (§ 49 ust. 1 pkt 2 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa).

Z uwagi na okoliczność, że na skutek zmiany nazwy ulic, zmianie ulegną dane ewidencyjne gromadzone w ewidencji gruntów i budynków, organ prowadzący tą ewidencję będzie miał obowiązek zawiadomienia o tej zmianie właściwy sąd wieczystoksięgowy, który będzie uprawniony do jej ujawnienia w księdze wieczystej z urzędu. Stosownie do art. 95 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, nie pobiera się opłat od wniosku będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu.

Zatem ujawnienie powyższych zmian w księdze w ww. sposób nie będzie wiązało się z obowiązkiem poniesienia przez właściciela (uprawnionego) dodatkowych kosztów na te cel.


Andrzej Grabowski
a.grabowski@gazetaolsztynska.pl


Czytaj e-wydanie
Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij
Polub nas na Facebooku:

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Zobacz także

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. MIESZKANIEC #2318174 | 88.156.*.* 31 sie 2017 21:56

    Dlaczego zmieniono nazwę ul. 4 - go Lutego ????? Jestem mieszkańcem tej ulicy i nikt nie pytał się mnie o zmianę !!!! co to komu przeszkadzało ??? 4 - TEGO LUTEGO / DZIEŃ WYZWOLENIA BARTOSZYC !!!!

    Ocena komentarza: warty uwagi (5) ! - + odpowiedz na ten komentarz

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages